Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   9:30, 13:20, 15:20, 20:45
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:30, 10:30, 11:45, 12:45, 14:0, 15:0, 16:15, 17:15, 18:30, 19:30, 20:45, 21:45, 23:0
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   xem phim Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   19:10
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   12:25
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   14:35, 18:10
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   11:30, 14:15, 17:20, 20:45
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   16:20, 21:35
Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   xem phim Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   9:0, 10:15, 11:50, 13:25, 15:0, 16:35, 18:10, 20:0, 21:35, 23:10, 23:25
Thưa Mẹ Con Đi   xem phim Thưa Mẹ Con Đi   10:35, 18:55
Chuyện Ngày Xưa ở... Hollywood   xem phim Chuyện Ngày Xưa ở... Hollywood   11:45, 16:5, 22:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   17:30, 19:55
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:30, 12:15, 14:45, 16:40, 19:25, 22:20
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:40, 11:50, 18:10, 20:20, 22:30
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   8:50, 11:0, 13:10, 20:35, 22:50
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   18:25
Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   xem phim Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   9:0, 10:10, 10:55, 12:50, 15:0, 16:15, 16:55, 18:50, 20:45, 22:40
Thưa Mẹ Con Đi   xem phim Thưa Mẹ Con Đi   12:5, 14:10, 18:50, 20:55, 23:0
Chuyện Ngày Xưa ở... Hollywood   xem phim Chuyện Ngày Xưa ở... Hollywood   10:30, 13:35, 15:20, 22:10
Kursk: Chiến Dịch Tàu Ngầm   xem phim Kursk: Chiến Dịch Tàu Ngầm   14:0, 16:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   10:0, 19:15
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   9:5, 13:5
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:15, 10:30, 12:5, 13:20, 14:55, 16:10, 19:0, 20:0, 21:50, 22:50
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:10, 11:20, 13:30, 15:45, 18:5, 20:20, 22:40
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   9:30, 11:40, 14:0, 16:15, 18:30, 20:40, 22:50
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   12:35, 14:50, 17:0
Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   xem phim Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   9:40, 11:0, 11:40, 13:40, 15:40, 17:45, 19:40, 21:40, 23:40
Thưa Mẹ Con Đi   xem phim Thưa Mẹ Con Đi   9:0, 12:20, 18:10
Chuyện Ngày Xưa ở... Hollywood   xem phim Chuyện Ngày Xưa ở... Hollywood   9:10, 11:30, 14:40, 18:0, 20:20
Kursk: Chiến Dịch Tàu Ngầm   xem phim Kursk: Chiến Dịch Tàu Ngầm   15:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   10:30, 13:20, 17:45
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   11:50, 16:0
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:0, 10:50, 12:15, 15:10, 18:0, 21:10, 23:20
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:20, 12:25, 13:45, 15:30, 17:50, 19:0, 20:40, 22:30, 23:25
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   13:10, 22:45
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:5, 11:20, 13:35, 14:50, 16:15, 18:25, 20:15, 23:0
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   9:0, 14:15, 16:40, 20:25
Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   xem phim Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   8:50, 11:15, 13:20, 14:40, 15:50, 16:50, 18:5, 19:0, 20:5, 20:50, 21:20, 22:10, 22:50, 23:30
Thưa Mẹ Con Đi   xem phim Thưa Mẹ Con Đi   8:35, 11:0, 15:25, 21:5
Chuyện Ngày Xưa ở... Hollywood   xem phim Chuyện Ngày Xưa ở... Hollywood   9:10, 11:35, 17:5, 20:20
Kursk: Chiến Dịch Tàu Ngầm   xem phim Kursk: Chiến Dịch Tàu Ngầm   9:45, 18:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   13:30, 18:45
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   11:30, 14:15, 17:0, 19:30, 22:0
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   16:0
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   9:45
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   11:15, 16:15
Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   xem phim Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   9:30, 10:15, 12:0, 13:45, 15:30, 17:15, 19:0, 20:45
Thưa Mẹ Con Đi   xem phim Thưa Mẹ Con Đi   11:45, 14:0, 18:15
Chuyện Ngày Xưa ở... Hollywood   xem phim Chuyện Ngày Xưa ở... Hollywood   10:0, 13:0, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   11:15, 12:55, 17:40
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   14:35, 16:30, 19:15, 22:20
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   10:40, 14:0, 15:20, 19:55, 21:30, 23:10
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   12:20, 16:15, 21:0
Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   xem phim Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   9:55, 11:50, 13:45, 15:40, 17:35, 19:30, 22:10
Thưa Mẹ Con Đi   xem phim Thưa Mẹ Con Đi   10:20, 18:20
Chuyện Ngày Xưa ở... Hollywood   xem phim Chuyện Ngày Xưa ở... Hollywood   10:10, 13:20, 17:50, 20:0, 20:30
Kursk: Chiến Dịch Tàu Ngầm   xem phim Kursk: Chiến Dịch Tàu Ngầm   17:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   11:50, 16:10
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   11:40, 14:25, 17:10, 19:55, 22:40
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:35, 14:40, 16:55, 19:0, 21:50
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   11:15
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   13:40
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   10:10
Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   xem phim Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   9:30, 13:20, 15:20, 17:25, 19:25, 21:25, 23:20
Thưa Mẹ Con Đi   xem phim Thưa Mẹ Con Đi   9:40, 14:5, 18:30
Chuyện Ngày Xưa ở... Hollywood   xem phim Chuyện Ngày Xưa ở... Hollywood   10:30, 15:50, 21:10
Kursk: Chiến Dịch Tàu Ngầm   xem phim Kursk: Chiến Dịch Tàu Ngầm   12:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   12:30, 15:55
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   12:10, 19:0, 22:25
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   10:0, 18:15
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   14:50
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   13:0, 17:15, 21:30, 23:35
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   10:20
Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   xem phim Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   11:5, 13:30, 14:0, 15:15, 17:5, 19:30, 20:25, 23:40
Thưa Mẹ Con Đi   xem phim Thưa Mẹ Con Đi   11:20, 15:40, 18:5, 20:15, 22:20
Chuyện Ngày Xưa ở... Hollywood   xem phim Chuyện Ngày Xưa ở... Hollywood   10:50, 14:55, 20:30, 21:45
Kursk: Chiến Dịch Tàu Ngầm   xem phim Kursk: Chiến Dịch Tàu Ngầm   18:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:15, 10:30, 11:45, 13:0, 14:15, 15:30, 18:0, 20:30
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   8:40, 17:10, 19:0
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   9:0, 12:40, 16:20, 18:10, 20:15
Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   xem phim Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   8:50, 11:0, 14:40, 16:40, 18:20, 20:0
Kursk: Chiến Dịch Tàu Ngầm   xem phim Kursk: Chiến Dịch Tàu Ngầm   10:40, 12:50, 15:0, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   10:0, 12:0, 12:45, 14:50, 15:30, 18:15, 20:0, 21:0
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:45, 17:45
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   10:15, 14:45, 17:0, 19:15, 21:30
Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   xem phim Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 16:45, 17:30, 18:45, 19:30, 20:45, 21:30
Thưa Mẹ Con Đi   xem phim Thưa Mẹ Con Đi   11:15, 12:30
Chuyện Ngày Xưa ở... Hollywood   xem phim Chuyện Ngày Xưa ở... Hollywood   13:30
Tayo: Sứ Mệnh Ace   xem phim Tayo: Sứ Mệnh Ace   10:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:30, 10:30, 12:15, 13:15, 15:0, 16:0, 17:45, 18:45, 20:30, 21:30
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:30, 16:0, 19:30
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:0, 10:0, 12:15, 13:30, 14:30, 16:45, 18:15, 19:0, 21:15
Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   xem phim Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 20:0, 21:0, 22:0
Thưa Mẹ Con Đi   xem phim Thưa Mẹ Con Đi   11:15, 15:45, 20:30, 21:45
Chuyện Ngày Xưa ở... Hollywood   xem phim Chuyện Ngày Xưa ở... Hollywood   13:0
Tayo: Sứ Mệnh Ace   xem phim Tayo: Sứ Mệnh Ace   9:15, 11:45, 18:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:15, 11:55, 13:5, 14:35, 17:15, 19:55, 20:20, 21:45
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:30, 11:0, 13:15, 15:25, 17:35, 19:45, 21:55, 22:35, 23:0
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:35, 11:0, 11:45, 13:10, 13:55, 15:20, 16:5, 17:30, 18:15, 19:40, 20:30, 21:50, 22:35
Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   xem phim Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   9:30, 11:25, 13:20, 15:15, 17:10, 19:5, 21:0, 22:55
Thưa Mẹ Con Đi   xem phim Thưa Mẹ Con Đi   9:25, 11:10, 14:35, 16:40, 18:45, 20:50, 22:55
Chuyện Ngày Xưa ở... Hollywood   xem phim Chuyện Ngày Xưa ở... Hollywood   11:30, 16:15
Kursk: Chiến Dịch Tàu Ngầm   xem phim Kursk: Chiến Dịch Tàu Ngầm   11:35, 13:55, 15:45, 18:5, 19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   11:25, 14:10, 16:55, 19:40, 22:25
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:55, 11:55, 14:5, 16:15, 18:35
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   12:5, 14:15, 16:25, 20:45, 22:55
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   9:45, 18:25, 20:35
Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   xem phim Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   9:30, 11:45, 13:40, 15:35, 17:30, 19:25, 20:25, 21:20, 23:15
Thưa Mẹ Con Đi   xem phim Thưa Mẹ Con Đi   9:40, 13:0, 18:15, 22:20
Chuyện Ngày Xưa ở... Hollywood   xem phim Chuyện Ngày Xưa ở... Hollywood   9:55, 15:10
Kursk: Chiến Dịch Tàu Ngầm   xem phim Kursk: Chiến Dịch Tàu Ngầm   22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:30, 12:15, 15:0, 17:45, 18:15, 20:30
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   20:45
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   11:30, 13:45, 16:0, 18:30, 21:0
Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   xem phim Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   9:0, 10:30, 11:0, 12:30, 13:0, 14:30, 15:0, 16:30, 17:0, 19:0, 21:0
Thưa Mẹ Con Đi   xem phim Thưa Mẹ Con Đi   9:15
Tayo: Sứ Mệnh Ace   xem phim Tayo: Sứ Mệnh Ace   9:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:10, 11:40, 14:10, 16:40, 20:0, 23:20
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   8:50, 13:50, 14:50, 18:20, 19:30, 20:20, 22:20
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   11:15
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:10, 13:10, 17:25, 19:10, 21:15
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   16:50
Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   xem phim Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   9:20, 11:0, 12:40, 14:20, 16:0, 17:40, 19:20, 21:0, 21:30, 22:40
Thưa Mẹ Con Đi   xem phim Thưa Mẹ Con Đi   10:50, 12:50, 15:50, 18:50, 20:50
Chuyện Ngày Xưa ở... Hollywood   xem phim Chuyện Ngày Xưa ở... Hollywood   9:30, 12:30, 15:25, 22:30
Kursk: Chiến Dịch Tàu Ngầm   xem phim Kursk: Chiến Dịch Tàu Ngầm   9:40, 15:15, 17:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:30, 11:15, 13:40, 15:0, 16:30, 17:45, 20:15, 21:15
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   8:45, 10:45, 13:0, 14:0, 16:0, 19:15, 20:45, 22:45
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   7:45, 18:15
Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   xem phim Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   8:30, 9:15, 10:15, 11:0, 12:0, 12:45, 13:45, 14:30, 15:30, 16:15, 17:15, 18:0, 19:0, 19:45, 20:30, 21:30, 22:15, 23:0
Thưa Mẹ Con Đi   xem phim Thưa Mẹ Con Đi   9:45, 11:45, 15:15, 20:0, 22:0
Chuyện Ngày Xưa ở... Hollywood   xem phim Chuyện Ngày Xưa ở... Hollywood   8:15, 12:15, 17:10


counter