Tên phim Giờ chiếu Thể loại
12 Thiếu Niên Muốn Chết   xem phim 12 Thiếu Niên Muốn Chết   19:0
Nữ Hoàng Băng Giá 2   xem phim Nữ Hoàng Băng Giá 2   17:10, 20:50
Anh Trai Yêu Quái   xem phim Anh Trai Yêu Quái   9:20, 10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 21:10, 22:0, 23:15
Kẻ Đâm Lén   xem phim Kẻ Đâm Lén   17:35, 21:50
21 Cây Cầu   xem phim 21 Cây Cầu   20:0
Giáng Sinh Năm Ấy   xem phim Giáng Sinh Năm Ấy   13:10, 20:0
Oppa, Phiền Quá Nha!   xem phim Oppa, Phiền Quá Nha!   11:20, 19:10
Kẻ Du Hành Trên Mây   xem phim Kẻ Du Hành Trên Mây   17:20, 21:0
Bẫy Quỷ   xem phim Bẫy Quỷ   9:10, 12:25, 15:40, 18:25, 21:45, 23:20
Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   xem phim Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   9:40, 10:20, 11:0, 11:50, 12:30, 13:10, 14:0, 14:40, 15:20, 16:10, 16:50, 17:30, 18:20, 19:0, 19:40, 20:30, 21:10, 21:50, 22:40, 23:10
Giáng Sinh Đen   xem phim Giáng Sinh Đen   9:20, 10:45, 14:0, 17:15, 18:0, 19:40, 21:20, 22:55
Khủng Long Ăn Chay   xem phim Khủng Long Ăn Chay   19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Hoàng Băng Giá 2   xem phim Nữ Hoàng Băng Giá 2   9:0, 11:30, 13:40, 18:30, 20:15
Giáng Sinh Năm Ấy   xem phim Giáng Sinh Năm Ấy   9:30, 15:50, 18:0
Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   xem phim Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   9:45, 10:50, 12:0, 13:0, 14:10, 15:15, 16:20, 17:30, 19:40, 20:30
Giáng Sinh Đen   xem phim Giáng Sinh Đen   10:0, 11:40, 13:20, 15:0, 16:40, 18:20, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Hoàng Băng Giá 2   xem phim Nữ Hoàng Băng Giá 2   13:15
Anh Trai Yêu Quái   xem phim Anh Trai Yêu Quái   11:15, 17:15
Bạn Âm 2: Ngôi Nhà Của Quỷ   xem phim Bạn Âm 2: Ngôi Nhà Của Quỷ   11:15, 15:30, 19:30
Giáng Sinh Năm Ấy   xem phim Giáng Sinh Năm Ấy   21:30
Công Chúa Nhỏ Của Bà   xem phim Công Chúa Nhỏ Của Bà   12:15
Bẫy Quỷ   xem phim Bẫy Quỷ   15:30, 21:30
Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   xem phim Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   9:0, 9:45, 10:30, 11:30, 13:0, 14:0, 14:45, 15:30, 16:30, 18:0, 19:0, 19:30, 20:30, 21:30, 22:0
Giáng Sinh Đen   xem phim Giáng Sinh Đen   9:15, 13:30, 17:30, 19:30
Khủng Long Ăn Chay   xem phim Khủng Long Ăn Chay   9:15, 17:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Hoàng Băng Giá 2   xem phim Nữ Hoàng Băng Giá 2   20:0
Anh Trai Yêu Quái   xem phim Anh Trai Yêu Quái   9:30, 11:30, 15:15, 16:0, 17:45, 20:15, 22:15
Bạn Âm 2: Ngôi Nhà Của Quỷ   xem phim Bạn Âm 2: Ngôi Nhà Của Quỷ   9:0, 12:0, 14:0, 18:15, 22:30
Giáng Sinh Năm Ấy   xem phim Giáng Sinh Năm Ấy   17:0
Công Chúa Nhỏ Của Bà   xem phim Công Chúa Nhỏ Của Bà   9:0, 21:45
Bẫy Quỷ   xem phim Bẫy Quỷ   9:30, 14:0, 18:0, 22:30
Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   xem phim Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   9:0, 9:30, 10:0, 11:0, 11:30, 12:0, 12:30, 13:30, 14:0, 14:30, 16:0, 16:30, 19:0, 19:30, 21:0, 21:30, 22:0
Giáng Sinh Đen   xem phim Giáng Sinh Đen   11:15, 13:30, 15:30, 16:0, 17:30, 19:45, 20:15
Khủng Long Ăn Chay   xem phim Khủng Long Ăn Chay   18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Hoàng Băng Giá 2   xem phim Nữ Hoàng Băng Giá 2   15:50, 20:20
Anh Trai Yêu Quái   xem phim Anh Trai Yêu Quái   12:30, 13:45, 16:0, 18:15, 20:30
Kẻ Đâm Lén   xem phim Kẻ Đâm Lén   10:10, 15:20, 18:0, 20:40
Ford v. Ferrari: Cuộc Đua Lịch Sử   xem phim Ford v. Ferrari: Cuộc Đua Lịch Sử   12:45, 19:20
Giáng Sinh Năm Ấy   xem phim Giáng Sinh Năm Ấy   17:5, 18:5, 22:45
Oppa, Phiền Quá Nha!   xem phim Oppa, Phiền Quá Nha!   11:10
Kẻ Du Hành Trên Mây   xem phim Kẻ Du Hành Trên Mây   11:35
Ông Bạn Găng-Tơ   xem phim Ông Bạn Găng-Tơ   12:55
Clara và Khu Rừng Kỳ Bí   xem phim Clara và Khu Rừng Kỳ Bí   9:45
Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   xem phim Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   11:40, 13:20, 14:10, 16:0, 16:40, 19:10, 21:0, 21:40
Giáng Sinh Đen   xem phim Giáng Sinh Đen   10:25, 14:50, 18:50, 22:25
Khủng Long Ăn Chay   xem phim Khủng Long Ăn Chay   10:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Hoàng Băng Giá 2   xem phim Nữ Hoàng Băng Giá 2   17:35, 19:45
Anh Trai Yêu Quái   xem phim Anh Trai Yêu Quái   9:50, 14:10, 21:25, 23:10
Kẻ Đâm Lén   xem phim Kẻ Đâm Lén   10:10, 14:50, 22:0
Ford v. Ferrari: Cuộc Đua Lịch Sử   xem phim Ford v. Ferrari: Cuộc Đua Lịch Sử   10:10
Giáng Sinh Năm Ấy   xem phim Giáng Sinh Năm Ấy   16:20
Oppa, Phiền Quá Nha!   xem phim Oppa, Phiền Quá Nha!   12:45
Kẻ Du Hành Trên Mây   xem phim Kẻ Du Hành Trên Mây   13:10
Ông Bạn Găng-Tơ   xem phim Ông Bạn Găng-Tơ   15:15
Công Chúa Nhỏ Của Bà   xem phim Công Chúa Nhỏ Của Bà   12:0
Clara và Khu Rừng Kỳ Bí   xem phim Clara và Khu Rừng Kỳ Bí   18:30, 20:20
Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   xem phim Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   10:0, 10:50, 11:40, 12:35, 13:20, 14:10, 15:0, 15:50, 16:40, 17:30, 18:15, 19:10, 20:0, 20:45, 21:40, 22:10, 22:40
Khủng Long Ăn Chay   xem phim Khủng Long Ăn Chay   17:25, 19:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Hoàng Băng Giá 2   xem phim Nữ Hoàng Băng Giá 2   16:0, 19:10
Anh Trai Yêu Quái   xem phim Anh Trai Yêu Quái   9:40, 11:50, 14:0, 16:20, 19:0, 21:10, 23:25
Kẻ Đâm Lén   xem phim Kẻ Đâm Lén   9:50, 11:10, 13:50, 15:20, 16:30, 19:30
Giáng Sinh Năm Ấy   xem phim Giáng Sinh Năm Ấy   9:0, 11:20, 12:30, 14:40, 17:0, 23:45
Oppa, Phiền Quá Nha!   xem phim Oppa, Phiền Quá Nha!   9:20
Kẻ Du Hành Trên Mây   xem phim Kẻ Du Hành Trên Mây   9:10
Ông Bạn Găng-Tơ   xem phim Ông Bạn Găng-Tơ   18:15
Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   xem phim Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   9:0, 9:40, 10:10, 10:40, 11:5, 11:40, 12:15, 12:45, 13:15, 13:30, 14:10, 14:50, 15:20, 15:50, 16:40, 17:25, 17:50, 18:25, 19:20, 20:0, 20:30, 21:0, 21:20, 21:50, 22:30, 23:10, 23:30
Giáng Sinh Đen   xem phim Giáng Sinh Đen   9:30, 11:30, 13:20, 15:30, 17:35, 19:40, 21:40, 23:40
Khủng Long Ăn Chay   xem phim Khủng Long Ăn Chay   13:25, 18:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Hoàng Băng Giá 2   xem phim Nữ Hoàng Băng Giá 2   9:0, 17:40, 19:30
Anh Trai Yêu Quái   xem phim Anh Trai Yêu Quái   8:45, 10:50, 13:10, 15:30, 17:50, 20:10, 22:20
Kẻ Đâm Lén   xem phim Kẻ Đâm Lén   9:45, 11:20, 14:10, 17:0, 21:50, 22:30
Ford v. Ferrari: Cuộc Đua Lịch Sử   xem phim Ford v. Ferrari: Cuộc Đua Lịch Sử   12:10
Giáng Sinh Năm Ấy   xem phim Giáng Sinh Năm Ấy   9:50, 15:20, 20:0, 22:5
Oppa, Phiền Quá Nha!   xem phim Oppa, Phiền Quá Nha!   17:15
Kẻ Du Hành Trên Mây   xem phim Kẻ Du Hành Trên Mây   8:40
Ông Bạn Găng-Tơ   xem phim Ông Bạn Găng-Tơ   14:45
Công Chúa Nhỏ Của Bà   xem phim Công Chúa Nhỏ Của Bà   19:50
Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   xem phim Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   8:50, 10:0, 10:30, 11:0, 11:25, 12:35, 13:5, 13:35, 14:0, 15:10, 15:40, 16:10, 16:35, 17:45, 18:15, 18:45, 19:10, 20:20, 20:50, 21:20, 21:45, 23:0, 23:25
Giáng Sinh Đen   xem phim Giáng Sinh Đen   9:30, 11:40, 13:50, 16:0, 18:10, 20:15, 22:25
Khủng Long Ăn Chay   xem phim Khủng Long Ăn Chay   12:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Hoàng Băng Giá 2   xem phim Nữ Hoàng Băng Giá 2   10:10
Anh Trai Yêu Quái   xem phim Anh Trai Yêu Quái   11:50, 16:20, 19:0
Kẻ Đâm Lén   xem phim Kẻ Đâm Lén   10:30, 13:5
Giáng Sinh Năm Ấy   xem phim Giáng Sinh Năm Ấy   9:45, 17:45
Oppa, Phiền Quá Nha!   xem phim Oppa, Phiền Quá Nha!   16:40
Công Chúa Nhỏ Của Bà   xem phim Công Chúa Nhỏ Của Bà   13:55
Clara và Khu Rừng Kỳ Bí   xem phim Clara và Khu Rừng Kỳ Bí   14:40
Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   xem phim Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   10:0, 11:25, 12:40, 14:10, 15:20, 17:0, 17:50, 18:30, 19:30, 20:25, 21:0, 22:5, 22:55
Giáng Sinh Đen   xem phim Giáng Sinh Đen   9:30, 12:25
Khủng Long Ăn Chay   xem phim Khủng Long Ăn Chay   15:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Hoàng Băng Giá 2   xem phim Nữ Hoàng Băng Giá 2   18:15, 19:0, 20:30
Anh Trai Yêu Quái   xem phim Anh Trai Yêu Quái   12:35, 13:25, 22:40
Kẻ Đâm Lén   xem phim Kẻ Đâm Lén   10:50, 14:45, 15:35, 17:20
Giáng Sinh Năm Ấy   xem phim Giáng Sinh Năm Ấy   10:25, 16:50
Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   xem phim Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   10:15, 11:10, 11:50, 12:45, 13:40, 14:20, 15:15, 16:10, 17:45, 18:40, 20:15, 21:10, 21:55, 22:45
Giáng Sinh Đen   xem phim Giáng Sinh Đen   9:50, 21:10, 23:10
Khủng Long Ăn Chay   xem phim Khủng Long Ăn Chay   19:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Hoàng Băng Giá 2   xem phim Nữ Hoàng Băng Giá 2   12:0, 19:0
Anh Trai Yêu Quái   xem phim Anh Trai Yêu Quái   18:30
Kẻ Đâm Lén   xem phim Kẻ Đâm Lén   16:20, 19:30, 23:0
Ford v. Ferrari: Cuộc Đua Lịch Sử   xem phim Ford v. Ferrari: Cuộc Đua Lịch Sử   10:5
Giáng Sinh Năm Ấy   xem phim Giáng Sinh Năm Ấy   10:50, 17:50, 20:45, 23:15
Oppa, Phiền Quá Nha!   xem phim Oppa, Phiền Quá Nha!   15:15
Kẻ Du Hành Trên Mây   xem phim Kẻ Du Hành Trên Mây   17:25
Ông Bạn Găng-Tơ   xem phim Ông Bạn Găng-Tơ   22:10
Công Chúa Nhỏ Của Bà   xem phim Công Chúa Nhỏ Của Bà   13:5
Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   xem phim Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   10:0, 11:0, 13:0, 15:30, 16:0, 18:0, 20:0, 20:30, 22:30, 23:0
Giáng Sinh Đen   xem phim Giáng Sinh Đen   10:0, 15:45, 21:15
Khủng Long Ăn Chay   xem phim Khủng Long Ăn Chay   14:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Hoàng Băng Giá 2   xem phim Nữ Hoàng Băng Giá 2   14:0, 20:45
Anh Trai Yêu Quái   xem phim Anh Trai Yêu Quái   11:30, 14:15, 18:15
Bạn Âm 2: Ngôi Nhà Của Quỷ   xem phim Bạn Âm 2: Ngôi Nhà Của Quỷ   9:15, 12:0, 21:0
Giáng Sinh Năm Ấy   xem phim Giáng Sinh Năm Ấy   9:30
Công Chúa Nhỏ Của Bà   xem phim Công Chúa Nhỏ Của Bà   11:30, 16:30
Bẫy Quỷ   xem phim Bẫy Quỷ   14:0, 16:30
Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   xem phim Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   8:45, 11:15, 13:45, 16:15, 18:45, 21:15
Giáng Sinh Đen   xem phim Giáng Sinh Đen   9:15, 18:45, 20:30
Khủng Long Ăn Chay   xem phim Khủng Long Ăn Chay   16:0, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Hoàng Băng Giá 2   xem phim Nữ Hoàng Băng Giá 2   9:45, 14:0, 18:0, 20:0
Anh Trai Yêu Quái   xem phim Anh Trai Yêu Quái   10:45, 12:45, 17:15, 19:30, 21:30
Kẻ Đâm Lén   xem phim Kẻ Đâm Lén   10:0, 14:45, 20:45
Oppa, Phiền Quá Nha!   xem phim Oppa, Phiền Quá Nha!   15:0
Ông Bạn Găng-Tơ   xem phim Ông Bạn Găng-Tơ   12:30
Bẫy Quỷ   xem phim Bẫy Quỷ   12:15, 16:15, 18:30, 22:0
Clara và Khu Rừng Kỳ Bí   xem phim Clara và Khu Rừng Kỳ Bí   12:0, 17:0
Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   xem phim Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   9:30, 10:30, 11:15, 12:0, 13:0, 13:45, 14:30, 15:15, 16:0, 16:45, 17:30, 18:15, 19:0, 19:45, 20:30, 21:15, 22:0
Giáng Sinh Đen   xem phim Giáng Sinh Đen   10:15, 14:15, 16:30, 18:45, 20:15, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Hoàng Băng Giá 2   xem phim Nữ Hoàng Băng Giá 2   12:40, 15:30, 18:10
Anh Trai Yêu Quái   xem phim Anh Trai Yêu Quái   11:0, 16:45, 18:50, 23:20
Kẻ Đâm Lén   xem phim Kẻ Đâm Lén   10:20, 13:5, 16:5, 21:0
Giáng Sinh Năm Ấy   xem phim Giáng Sinh Năm Ấy   11:0, 17:40, 21:35
Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   xem phim Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   9:5, 9:45, 11:25, 12:0, 13:0, 13:45, 14:20, 15:20, 16:40, 18:25, 19:0, 19:40, 20:10, 20:45, 21:20, 22:0, 22:30, 23:10, 23:40
Giáng Sinh Đen   xem phim Giáng Sinh Đen   9:0, 10:15, 12:15, 14:10, 16:10, 19:45, 23:35
Khủng Long Ăn Chay   xem phim Khủng Long Ăn Chay   8:55, 14:40, 17:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Anh Trai Yêu Quái   xem phim Anh Trai Yêu Quái   9:20, 11:30, 13:40, 15:50, 18:0, 23:15
Kẻ Đâm Lén   xem phim Kẻ Đâm Lén   9:20, 11:55, 14:30
Giáng Sinh Năm Ấy   xem phim Giáng Sinh Năm Ấy   9:0, 14:15, 16:20, 17:10, 19:15
Oppa, Phiền Quá Nha!   xem phim Oppa, Phiền Quá Nha!   9:50, 11:50
Ông Bạn Găng-Tơ   xem phim Ông Bạn Găng-Tơ   9:45, 12:0, 18:25
Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   xem phim Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   9:0, 9:30, 11:25, 11:55, 13:50, 14:20, 16:15, 16:45, 17:5, 18:40, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:45, 21:5, 21:35, 21:55, 22:40, 23:10
Giáng Sinh Đen   xem phim Giáng Sinh Đen   9:10, 11:5, 13:0, 13:55, 14:55, 15:55, 16:50, 17:50, 18:45, 21:20, 23:30
Khủng Long Ăn Chay   xem phim Khủng Long Ăn Chay   11:10, 13:10, 15:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Anh Trai Yêu Quái   xem phim Anh Trai Yêu Quái   13:0, 18:50, 23:50
Kẻ Đâm Lén   xem phim Kẻ Đâm Lén   21:10
Ford v. Ferrari: Cuộc Đua Lịch Sử   xem phim Ford v. Ferrari: Cuộc Đua Lịch Sử   22:30
Giáng Sinh Năm Ấy   xem phim Giáng Sinh Năm Ấy   10:50, 14:0, 16:35, 20:20, 23:50
Oppa, Phiền Quá Nha!   xem phim Oppa, Phiền Quá Nha!   14:20
Kẻ Du Hành Trên Mây   xem phim Kẻ Du Hành Trên Mây   16:10
Ông Bạn Găng-Tơ   xem phim Ông Bạn Găng-Tơ   11:30
Công Chúa Nhỏ Của Bà   xem phim Công Chúa Nhỏ Của Bà   10:10
Clara và Khu Rừng Kỳ Bí   xem phim Clara và Khu Rừng Kỳ Bí   12:25
Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   xem phim Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   10:0, 10:30, 12:0, 12:30, 13:10, 14:35, 15:10, 15:50, 17:10, 17:45, 18:25, 19:40, 20:15, 21:0, 22:10, 23:35
Giáng Sinh Đen   xem phim Giáng Sinh Đen   9:55, 18:15, 21:40
Khủng Long Ăn Chay   xem phim Khủng Long Ăn Chay   15:20, 17:25, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Anh Trai Yêu Quái   xem phim Anh Trai Yêu Quái   10:15, 14:15, 19:45
Giáng Sinh Năm Ấy   xem phim Giáng Sinh Năm Ấy   9:0, 15:40, 20:45
Oppa, Phiền Quá Nha!   xem phim Oppa, Phiền Quá Nha!   11:15, 16:20, 22:0
Kẻ Du Hành Trên Mây   xem phim Kẻ Du Hành Trên Mây   8:30, 12:10, 18:10
Ông Bạn Găng-Tơ   xem phim Ông Bạn Găng-Tơ   9:10
Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   xem phim Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   9:20, 10:0, 11:0, 11:30, 12:15, 13:20, 14:0, 14:30, 15:30, 16:10, 16:50, 17:50, 18:20, 19:0, 20:0, 20:30, 21:10, 21:45, 22:20, 22:50, 23:20
Giáng Sinh Đen   xem phim Giáng Sinh Đen   10:40, 12:30, 13:45, 15:10, 17:0, 18:50, 20:10, 22:40
Khủng Long Ăn Chay   xem phim Khủng Long Ăn Chay   8:40, 13:10, 17:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giáng Sinh Năm Ấy   xem phim Giáng Sinh Năm Ấy   9:50, 13:35, 20:20
Oppa, Phiền Quá Nha!   xem phim Oppa, Phiền Quá Nha!   11:45, 15:45, 18:20
Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   xem phim Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   9:45, 12:0, 14:15, 15:25, 18:0, 20:10
Giáng Sinh Đen   xem phim Giáng Sinh Đen   10:0, 11:55, 13:40, 16:30, 18:15, 20:35

Thời tiết một số khu vực 
counter