Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký   xem phim Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký   10:0
Aladdin   xem phim Aladdin   10:15, 17:20, 19:55
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   12:20, 14:55, 22:30
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   13:15, 17:30, 19:30
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   9:5, 12:50, 17:45, 22:50
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   10:45, 11:35, 13:10, 15:35, 18:0, 20:25, 22:20
Ký Sinh Trùng   xem phim Ký Sinh Trùng   15:10, 20:5, 22:40
Câu Chuyện Đồ Chơi 4   xem phim Câu Chuyện Đồ Chơi 4   9:30, 10:30, 12:35, 14:0, 14:40, 15:15, 16:5, 16:45, 18:10, 18:50, 20:15, 20:55, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   9:20, 13:5, 16:50, 20:35
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:45, 12:0, 14:15, 16:30, 20:50, 22:40
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   9:30, 11:0, 12:30, 14:0, 15:30, 17:0, 18:35, 20:10, 21:45
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   10:30, 14:20, 18:10, 22:0
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   9:40, 11:35, 13:30, 15:25, 17:20, 20:5, 22:45, 23:10
Người Hỏa Tiễn   xem phim Người Hỏa Tiễn   18:45
Vua Khủng Long: Phiêu Lưu Đến Vùng Núi Lửa   xem phim Vua Khủng Long: Phiêu Lưu Đến Vùng Núi Lửa   9:0, 10:45, 14:10, 17:35, 21:0
Ký Sinh Trùng   xem phim Ký Sinh Trùng   12:25, 16:15, 22:45
Câu Chuyện Đồ Chơi 4   xem phim Câu Chuyện Đồ Chơi 4   12:25, 15:50, 19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   9:10, 14:10, 19:10
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   11:40, 16:40, 21:40
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   11:30, 15:30, 17:30, 19:30
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   11:50, 14:10, 18:40, 21:0
Vua Khủng Long: Phiêu Lưu Đến Vùng Núi Lửa   xem phim Vua Khủng Long: Phiêu Lưu Đến Vùng Núi Lửa   9:30, 13:30
Ký Sinh Trùng   xem phim Ký Sinh Trùng   14:30, 17:10, 19:50, 9:10, 11:50
Câu Chuyện Đồ Chơi 4   xem phim Câu Chuyện Đồ Chơi 4   9:0, 9:40, 11:10, 13:20, 15:30, 16:30, 17:40, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   9:20, 14:5
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   11:50, 14:30
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   9:10, 11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 19:10
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   21:10, 9:30
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   9:30, 21:50, 11:50, 14:10, 16:30, 19:0, 20:40, 21:20, 17:10
Vua Khủng Long: Phiêu Lưu Đến Vùng Núi Lửa   xem phim Vua Khủng Long: Phiêu Lưu Đến Vùng Núi Lửa   16:40, 12:0, 18:40
Ký Sinh Trùng   xem phim Ký Sinh Trùng   17:50, 12:30, 9:50, 15:10, 20:30, 21:20
Câu Chuyện Đồ Chơi 4   xem phim Câu Chuyện Đồ Chơi 4   19:30, 9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   9:0, 14:10
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   12:0, 17:25
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   17:35, 13:45, 11:40
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   15:15, 9:10, 16:55
Phi Vụ Nữ Quyền   xem phim Phi Vụ Nữ Quyền   9:30, 12:20
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   9:50, 12:30, 15:5, 17:30, 18:30, 19:50, 21:0, 22:40, 23:30, 16:0, 13:30, 11:0
Người Hỏa Tiễn   xem phim Người Hỏa Tiễn   12:40, 9:20, 18:10
Thợ Săn Thành Phố: Căn Cứ Bí Mật Shinjuku   xem phim Thợ Săn Thành Phố: Căn Cứ Bí Mật Shinjuku   17:45
Ký Sinh Trùng   xem phim Ký Sinh Trùng   13:50, 16:30, 20:10, 10:0, 11:25, 14:45, 21:20, 22:10
Câu Chuyện Đồ Chơi 4   xem phim Câu Chuyện Đồ Chơi 4   9:0, 9:40, 11:0, 11:50, 13:10, 14:0, 15:20, 16:10, 18:20, 20:0, 20:30, 20:50, 10:10, 14:35, 16:45, 19:0, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   10:0, 13:30, 17:30
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:30, 14:5, 23:0
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   8:45, 10:50, 12:20, 14:30, 17:35
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   15:10, 21:0
Phi Vụ Nữ Quyền   xem phim Phi Vụ Nữ Quyền   12:50, 16:20
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   8:50, 10:45, 11:25, 12:25, 18:50, 21:25, 22:15, 19:40, 17:10, 14:35
Người Hỏa Tiễn   xem phim Người Hỏa Tiễn   9:20, 19:45
Thợ Săn Thành Phố: Căn Cứ Bí Mật Shinjuku   xem phim Thợ Săn Thành Phố: Căn Cứ Bí Mật Shinjuku   8:35
Ký Sinh Trùng   xem phim Ký Sinh Trùng   13:40, 15:0, 16:15, 18:40, 20:15, 22:20, 9:10, 11:50
Câu Chuyện Đồ Chơi 4   xem phim Câu Chuyện Đồ Chơi 4   9:5, 10:10, 11:25, 13:0, 14:0, 15:15, 16:30, 17:45, 20:0, 22:10, 23:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   9:0
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:20
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   16:5, 13:55, 8:40, 22:40, 18:15, 11:45
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   13:0, 10:35, 18:25, 16:0
Phi Vụ Nữ Quyền   xem phim Phi Vụ Nữ Quyền   18:5
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   8:45, 11:20, 15:30, 19:15, 21:15, 21:50, 22:30
Vua Khủng Long: Phiêu Lưu Đến Vùng Núi Lửa   xem phim Vua Khủng Long: Phiêu Lưu Đến Vùng Núi Lửa   8:30
Ký Sinh Trùng   xem phim Ký Sinh Trùng   20:50
Câu Chuyện Đồ Chơi 4   xem phim Câu Chuyện Đồ Chơi 4   9:30, 10:50, 11:35, 12:10, 13:5, 13:45, 14:30, 15:20, 16:45, 17:35, 19:0, 19:50, 20:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   22:25, 14:30, 19:45
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   9:40, 11:45, 15:20, 16:25
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   9:40
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   12:25, 17:30, 20:0, 22:30
Người Hỏa Tiễn   xem phim Người Hỏa Tiễn   10:10
Ký Sinh Trùng   xem phim Ký Sinh Trùng   9:45, 13:45, 14:55, 19:30, 22:10, 12:40, 20:30
Câu Chuyện Đồ Chơi 4   xem phim Câu Chuyện Đồ Chơi 4   10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 19:0, 21:10, 23:20, 12:0, 17:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   9:30
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   17:30
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   9:15, 15:45, 18:0, 20:30
Vua Khủng Long: Phiêu Lưu Đến Vùng Núi Lửa   xem phim Vua Khủng Long: Phiêu Lưu Đến Vùng Núi Lửa   11:30, 13:30
Ký Sinh Trùng   xem phim Ký Sinh Trùng   12:0, 15:0, 20:30
Câu Chuyện Đồ Chơi 4   xem phim Câu Chuyện Đồ Chơi 4   9:0, 11:15, 13:30, 15:45, 18:0, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   13:0
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   15:30
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   11:0, 17:0
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   10:0, 17:30, 22:0
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   9:0, 11:30, 13:45, 16:0, 18:15, 20:45, 21:30, 12:30, 15:0, 19:45
Vua Khủng Long: Phiêu Lưu Đến Vùng Núi Lửa   xem phim Vua Khủng Long: Phiêu Lưu Đến Vùng Núi Lửa   12:45
Ký Sinh Trùng   xem phim Ký Sinh Trùng   10:30, 14:30, 19:0, 21:0
Câu Chuyện Đồ Chơi 4   xem phim Câu Chuyện Đồ Chơi 4   9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:30, 19:15, 20:30, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   12:25, 18:25
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   13:45
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   12:0, 15:35
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   11:0, 16:15
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   9:0, 11:10, 13:20, 15:30, 17:45, 19:10
Ký Sinh Trùng   xem phim Ký Sinh Trùng   9:10, 10:0, 11:35, 13:10, 14:0, 14:45, 16:25, 17:10, 18:50, 19:35, 21:15, 22:0, 23:40
Câu Chuyện Đồ Chơi 4   xem phim Câu Chuyện Đồ Chơi 4   8:50, 10:0, 10:45, 12:45, 14:40, 16:40, 18:35, 19:55, 20:30, 20:50, 21:50, 22:25, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   10:15, 14:10, 16:30, 20:45
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   8:40, 12:35, 16:45, 19:0
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   11:30, 16:0, 20:15
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   11:15, 13:30, 15:45, 18:20, 20:30
Người Hỏa Tiễn   xem phim Người Hỏa Tiễn   9:20, 13:50, 18:10
Câu Chuyện Đồ Chơi 4   xem phim Câu Chuyện Đồ Chơi 4   9:10, 11:0, 13:0, 14:50, 18:0, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   12:50
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   9:35, 11:40, 13:50, 16:0, 18:0, 20:20
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   22:30, 15:35
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   10:50, 13:20, 15:50, 18:25, 20:55, 23:25, 16:45
Ký Sinh Trùng   xem phim Ký Sinh Trùng   9:5, 10:10, 11:50, 14:5, 14:35, 17:15, 19:20, 19:55, 20:30, 22:5, 22:40
Câu Chuyện Đồ Chơi 4   xem phim Câu Chuyện Đồ Chơi 4   10:40, 13:0, 15:10, 17:20, 20:10, 22:20, 9:30, 11:45, 14:0, 16:10, 18:20, 19:30, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   10:15, 14:25, 18:40, 20:40
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   12:40, 14:50, 18:50
Người Hỏa Tiễn   xem phim Người Hỏa Tiễn   10:45, 16:30
Thợ Săn Thành Phố: Căn Cứ Bí Mật Shinjuku   xem phim Thợ Săn Thành Phố: Căn Cứ Bí Mật Shinjuku   17:0
Ký Sinh Trùng   xem phim Ký Sinh Trùng   10:40, 13:5, 15:30, 17:55, 20:20, 21:5
Câu Chuyện Đồ Chơi 4   xem phim Câu Chuyện Đồ Chơi 4   14:25, 18:30, 10:25, 12:25, 13:0, 16:25, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   12:0, 9:25, 14:35
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   15:15, 13:15, 11:15, 9:15, 17:15, 19:15
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   22:55
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   9:15, 11:40, 14:5, 16:30, 17:5, 18:20, 19:30, 21:25
Người Hỏa Tiễn   xem phim Người Hỏa Tiễn   22:0
Ký Sinh Trùng   xem phim Ký Sinh Trùng   9:20, 11:5, 11:55, 13:40, 14:30, 16:15, 17:10, 18:50, 19:45, 20:50, 22:20
Câu Chuyện Đồ Chơi 4   xem phim Câu Chuyện Đồ Chơi 4   9:0, 9:30, 10:0, 11:5, 11:35, 12:5, 13:10, 13:40, 14:10, 15:15, 15:45, 16:15, 17:20, 17:50, 18:55, 19:25, 19:55, 20:55, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   15:10
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   14:50, 10:10, 17:55
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   10:40, 17:20
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   9:30, 14:25
Người Hỏa Tiễn   xem phim Người Hỏa Tiễn   11:55
Ký Sinh Trùng   xem phim Ký Sinh Trùng   17:50, 20:25, 23:0, 10:20, 12:10, 15:15
Câu Chuyện Đồ Chơi 4   xem phim Câu Chuyện Đồ Chơi 4   9:30, 19:0, 21:5, 11:30, 13:0, 16:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   11:45, 16:45, 18:45
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   9:30, 11:30, 14:15, 18:15, 22:30
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   12:15, 9:15, 14:30, 16:30, 19:15, 21:30
Ký Sinh Trùng   xem phim Ký Sinh Trùng   8:0, 10:15, 12:45, 13:45, 15:15, 17:45, 20:15, 21:15, 22:45
Câu Chuyện Đồ Chơi 4   xem phim Câu Chuyện Đồ Chơi 4   9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 20:0, 20:30, 21:0, 22:0, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   11:20, 23:30
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   12:15
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   9:35, 12:5, 13:20, 14:35, 17:5, 18:25, 19:35, 22:5
Ký Sinh Trùng   xem phim Ký Sinh Trùng   9:35, 12:10, 14:45, 15:50, 17:25, 20:0, 20:55, 22:35
Câu Chuyện Đồ Chơi 4   xem phim Câu Chuyện Đồ Chơi 4   9:25, 10:5, 11:35, 13:45, 14:35, 15:55, 16:45, 18:5, 18:55, 20:15, 21:5, 22:25


counter