Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bắc kim thang   xem phim Bắc kim thang   9:0, 10:40, 12:20, 15:40, 17:20, 20:40 Các loại khác
Thú Cưng Siêu Quậy   xem phim Thú Cưng Siêu Quậy   14:50, 20:0
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   10:0, 14:10, 16:15, 20:25, 22:20
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:40, 11:50, 12:40, 14:0, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40
Đại Dịch Tử Thần   xem phim Đại Dịch Tử Thần   11:15, 16:25, 21:35
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   13:20, 19:0
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   10:0, 14:50, 17:30, 21:50
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:50, 14:0, 15:30, 19:0, 20:10, 21:10
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   11:30, 17:10, 22:50
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:15, 12:50, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bắc kim thang   xem phim Bắc kim thang   12:35 Các loại khác
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:0, 14:35
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:20, 10:10, 11:35, 12:20, 13:0, 14:20, 15:40, 16:55, 17:40, 19:0, 19:40, 20:15, 22:20, 23:20
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   11:25
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   8:50, 9:50, 11:20, 12:50, 14:30, 15:20, 17:50, 20:25, 21:20, 23:0
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:50, 12:5, 13:35, 15:10, 16:40, 17:10, 18:15, 19:35, 20:30, 22:50
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:0, 14:0, 18:20
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   16:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bắc kim thang   xem phim Bắc kim thang   11:40, 17:50 Các loại khác
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:0, 11:10, 15:25, 21:25
Vùng Đất Thây Ma: Cú Bắn Đúp   xem phim Vùng Đất Thây Ma: Cú Bắn Đúp   13:30, 15:50, 21:35
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:10, 11:15, 13:40, 18:20, 23:30
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   13:35, 18:45
Thiên Sứ Không Phép Màu   xem phim Thiên Sứ Không Phép Màu   17:40
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   8:55, 16:5, 23:40
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:25, 12:10, 13:25, 16:15, 17:20, 19:0, 20:40, 21:45, 23:15
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:45, 11:35, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thú Cưng Siêu Quậy   xem phim Thú Cưng Siêu Quậy   19:25
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   10:30, 12:55, 17:20, 22:40
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:10, 17:0, 19:35, 22:10
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   10:10, 15:10, 17:50, 20:10
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   10:40, 12:0, 13:35, 14:55, 16:30, 19:45, 22:30
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   10:0, 12:30, 15:20, 18:35, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thú Cưng Siêu Quậy   xem phim Thú Cưng Siêu Quậy   13:45
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   14:45
Vùng Đất Thây Ma: Cú Bắn Đúp   xem phim Vùng Đất Thây Ma: Cú Bắn Đúp   11:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:15, 12:0, 14:30, 15:30, 17:0, 18:0, 19:30, 20:30, 22:0
Đại Dịch Tử Thần   xem phim Đại Dịch Tử Thần   12:45
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   11:15, 13:30, 15:45, 18:0, 20:15, 22:30
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   10:15, 13:15, 16:0, 18:45, 21:30
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:45, 17:15, 19:15
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   10:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   13:0
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   8:45, 11:0, 13:20, 15:40, 18:0, 20:20
Salma và Điều Ước Nhiệm Màu   xem phim Salma và Điều Ước Nhiệm Màu   9:10, 15:10, 19:0
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:0, 11:45, 14:30, 17:15, 18:45, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   11:30, 21:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:0, 13:30, 16:0, 18:30
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   9:0, 14:0, 16:30, 19:0
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:15, 11:45, 16:15, 21:0
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:30, 16:30
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   14:30
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   9:0, 12:30, 19:30, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:15, 11:45, 19:15, 20:45
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:15, 11:30, 14:15, 15:15, 16:45, 19:30
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   9:0, 15:45
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:0, 11:45, 12:45, 14:15, 16:45, 18:0, 21:45, 22:15
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:45, 20:30
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   14:15
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   11:30, 13:45, 16:15, 18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   23:15
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:50, 16:40, 21:15, 23:20
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:45, 10:55, 13:0, 14:0, 16:0, 17:15, 19:0, 20:20, 22:5
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   12:15, 14:20, 19:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:20
Điều Ước Cuối Của Mẹ   xem phim Điều Ước Cuối Của Mẹ   11:20
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:0, 11:0, 12:50, 15:30, 16:20, 20:15, 22:55
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   10:30, 17:0, 19:30
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:5, 13:35, 16:0, 18:30
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:40, 10:10, 11:10, 13:10, 14:10, 16:10, 19:10, 22:15
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:10, 12:40, 17:10, 20:30, 22:35
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   14:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   11:45, 14:10, 16:35
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:5, 9:50, 10:15, 11:40, 12:25, 12:45, 14:15, 15:0, 15:15, 16:50, 17:35, 17:45, 20:10, 22:45
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   9:25, 17:40
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   10:0, 12:20, 14:40, 17:0, 19:20
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:25, 10:0, 12:20, 12:55, 15:15, 19:50, 22:45
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:10, 11:10, 15:50, 17:50
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   13:10, 15:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   13:35
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:40, 14:0, 15:30, 17:30, 20:15, 22:0
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   16:40
Búp Bê Ký Ức Violet Evergarden   xem phim Búp Bê Ký Ức Violet Evergarden   12:50
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   11:30, 19:50
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   10:0, 10:30, 11:15, 12:30, 13:20, 14:20, 15:40, 16:25, 18:0, 18:50, 19:35, 22:20
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   18:40
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   17:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   15:50
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:5, 12:40, 15:25, 19:10, 22:5
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:30, 11:40, 14:0, 18:10, 23:25
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   10:40, 13:40, 16:45, 19:45, 20:50, 22:45
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   11:10, 16:25
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   13:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   10:50, 13:45, 17:40, 18:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   14:40, 15:50, 17:20, 20:0, 22:40
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   12:45, 22:50
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 22:30
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   10:5, 20:45, 23:30
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   16:15, 21:0
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   13:15, 20:45
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   11:0, 15:45
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   15:30, 18:15
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   18:0
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   8:45, 13:30
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   9:0, 11:45, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:10, 18:0
Đại Dịch Tử Thần   xem phim Đại Dịch Tử Thần   8:10, 22:40
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   8:0, 12:30, 15:20, 20:20, 22:10
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:50, 12:40, 14:40, 17:20, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   14:5
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   12:10, 16:45, 18:15, 22:45
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   15:15, 19:10, 22:10
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   13:10, 14:35, 16:40, 18:45, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   8:30, 13:20, 18:30, 20:45, 23:10
Đại Dịch Tử Thần   xem phim Đại Dịch Tử Thần   8:40, 16:20, 18:25
Búp Bê Ký Ức Violet Evergarden   xem phim Búp Bê Ký Ức Violet Evergarden   11:30, 17:30, 23:40
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   10:15, 12:20, 14:30, 18:0, 21:10
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   8:50, 11:0, 13:40, 15:30, 18:15, 20:15, 23:0
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:0, 13:0, 15:40, 19:10, 21:0
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   16:40
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:15, 11:20, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:50, 12:15, 15:15, 18:0
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:55, 12:10, 14:20, 17:55, 20:30
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:45, 12:25, 15:5, 17:50, 20:5

Thời tiết một số khu vực 
counter